For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Centrum Handlowe Hale Ptak -> Regulamin

DEFINICJE

HalePtak.eu – serwis umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie firm, placówek według nazwy sprzedających w Halach Ptak w Rzgowie.

Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i zarejestrowana w portalu Hale-Ptak.pl

Użytkownik – każda osoba, nie będąca Firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu haleptak.pl

I. ZASADY OGÓLNE

1. a. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu HalePtak.eu
b. Korzystanie przez Użytkowników z Hale-Ptak.pl, z wyjątkiem zamieszczania reklam oraz zamieszczania wpisów promowanych jest bezpłatne.

2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi HalePtak.eu

3. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Firmy.

4. Użytkownik ma prawo przesyłania serwisowi HalePtak.eu za pomocą formularza kontaktowego dostępnego za pomocą właściwego linku znajdującego się w każdym wpisie lub prezentacji, wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych Firmy publikowanych na łamach serwisu www.

II. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. HalePtak.eu nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w zd. 1 dotyczy także odmowy dostarczenia Użytkownikowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.

2. HalePtak.eu nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i Firmami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania Hale-Ptak.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

3. HalePtak.eu nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.

4. HalePtak.eu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z HalePtak.eu

5. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Hale-Ptak.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek serwisu . W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, Hale-Ptak.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

6. Użytkownikowi korzystającemu z serwisu HalePtak.eu zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych serwisu HalePtak.eu

7. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami a serwisem Hale-Ptak.pl zastosowanie mają przepisy prawa kodeksu cywilnego. Wszelkie powództwa wytaczane powinny być przed właściwy miejscowo i rzeczowo sąd .

2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela serwisu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej serwisu.

3. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

Top